סיכום מדיניות

להלן תמצית עמדותיי בדבר הדברים שהייתי רוצה שיעשו בעת הזו למען מדינת ישראל ובפרט כדי לשמור על ישראל כמדינה יהודית בעלת רוב יהודי מוצק לדורות ורוב הקרקעות בידי יהודים: 

רפורמה במשפט
שופטים יבחרו על ידי הכנסת בלבד.
תבוטל הוועדה לבחירת שופטים. לשופטי בית המשפט העליון לא תהיה עוד כל השפעה על מינוי שופטים.
לאור התערבות השופטים בעניינים מדיניים פוליטיים חשובים שנמצאים במחלוקת פוליטית, מינוי שופטים לבית המשפט העליון על פי מפתח פוליטי.

היועץ המשפטי לממשלה, המשנים שלו, היועצים המשפטיים של המשרדים יכהנו כמשרות אמון של הממשלה.
יבוטלו ועדות האיתור למינוי היועץ המשפטי לממשלה והמשנים ופרקליט המדינה ובחירתם ישירות על ידי הממשלה.

חיוב שופטי בג"ץ והעליון ליתן פסק דין תוך לא יותר משלושה חודשים מיום הוצאת צו ביניים (צו מניעה)
לא יהיה עוד מצב שבג"ץ יוכל לעכב ביצוע למדינה לזמן בלתי מוגבל.

תיקון סעיף 8 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו 
תיקון לפסקת ההגבלה בחוק יסוד האדם וחירותו. במסגרת התיקון תימחק בפסקת ההגבלה, בסעיף 8 לחוק היסוד הדרישה למידתיות, לתכלית ראויה ובנוגע לערכיה של מדינת ישראל שכן מילים אלו עמומות ונתונות לפרשנות. ניתן יהיה בחוק רגיל של הכנסת לגבור על חוק היסוד במידה ויצוין זאת במפורש בחוק.
חוק יסוד זה יהיה מנחה רק בחוקים שלא כתוב בהם במפורש שהם גוברים על חוק היסוד.

ביטול בג"ץ והקמת בית משפט לחוקה ששופטיו יבחרו על ידי הכנסת
בשלב שני לאחר חקיקת חוק יסוד: ההגירה לישראל, חקיקת חוק יסוד: בית משפט לחוקה על פיו יבוטל בג"ץ ויוקם בית משפט לחוקה אשר יפסוק על פי חוקי היסוד תוך מתן עדיפות עליונה לחוק יסוד: ישראל מדינת הלאום של העם היהודי וחוק יסוד: ההגירה לישראל על פני כל חוקי היסוד האחרים.
מינוי שופטים לבית המשפט לחוקה כולל של נשיא בית המשפט לחוקה יתבצע או על ידי הכנסת או על ידי העם או על ידי ראש הממשלה למשך ארבע שנים בלבד.

הגבלת כהונת נשיא בית המשפט העליון לארבע שנים
במקום שבע שנים כיום.
הכנסת תהיה רשאית להאריך בשלוש שנים נוספות.

איסור על בית המשפט העליון להיות הגורם האחרון שמבטל חוק של הכנסת
הכנסת תהא רשאית לחוקק ברוב רגיל את אותו חוק שנפסל על ידי בג"ץ
אופציונלי: חקיקה שתמנע משופטי בג"ץ מלהתערב בענייני מלחמה, מלחמה בטרור, תוואי הגדר, הגבולות, דמוגרפיה וקביעת פיזור דמוגרפי. 

רפורמה בהגירה
חוק יסוד: איסור הגירה לישראל 
חקיקה לאלתר של חוק יסוד איסור הגירה לישראל מכל מין וסוג שהיא ומכל סיבה שהיא לרבות מסתננים, איחוד משפחות עובדים זרים שוהים בלתי חוקיים למעט על פי חוק השבות. 
בחוק יסוד איסור ההגירה לישראל יקבע איסור מוחלט על כניסת שוהים בלתי חוקיים מכל מין וסוג שהוא כולל פלסטינים, סודאנים, אריתראים, לישראל. 
עוד יקבע כי לא יינתן כל מעמד על פי חוק האזרחות לתושב חוץ כלשהו למעט על פי חוק השבות 
כמו כן חוק היסוד יאסור באופן מוחלט על מתן אזרחות לפלסטינים בישראל מכל סיבה שהיא כולל נישואין – איחוד משפחות – לכל הגילאים מכל המקומות 
עוד יקבע חוק היסוד איסור על שהייה עבודה לינה הסעה והעסקה בלתי חוקיים 
בחוק היסוד תכתב זכותה של ישראל להוציא מערי ישראל ועד אז להכניס לכלא כל אדם שנכנס לישראל באופן לא חוקי לרבות סודאנים ואריתראים 
התאמת ההסכמים מול המדינות שמהן מגיעים עובדים זרים לאיסור על הכנסת עובדים זרים מתחת לגיל 40 ללא ילדים

שמירה על רוב יהודי
סילוק כל השוהים הבלתי חוקיים הפלסטינים ואחרים מישראל לאלתר. 
סילוק כל המסתננים מאפריקה לרבות הצפון סודאנים והאריתראים על משפחותיהם מישראל לאלתר. הוצאה מידית מריכוזי האוכלוסייה בישראל בתל אביב, אילת, אשדוד, אשקלון, שדרות ועוד של כל המסתננים מאפריקה בשלב ראשון עד להוצאתם מהארץ יש להושיבם לאלתר בעיר אוהלים סגורה בנגב. 
הוצאה מידית מישראל של כל העובדים הזרים (פיליפיניות וכדומה), שהסתיימה תקופת רישיונם כולל משפחותיהם וצאצאיהם. הגבלת תקופת רישיונם של עובדים זרים בישראל ללא יותר מחצי שנה עד שנה לאדם פעם בחיים תוך הסכם עם מדינת המקור כי בתום התקופה זכותה של ישראל להוציא את העובד הזר מישראל. 
הגבלת גיל של כניסת עובדים זרים לישראל רק לנשואים שיש להם בארץ המוצא כבר 2 ילדים ומעלה החל מגיל 40 כניסה ללא ילדיהם לתקופת עבודה מוגבלת לצורך הקטנת הסיכוי שיקימו משפחות כאן.
איסור על הקצאת רישיונות עבודה לעובדים זרים לתקופה של חמש שנים כפי שנהוג כיום. 
ביטול כל האזרחויות שניתנו לפלסטינים מקום המדינה ועד היום והוצאתם מישראל לרבות באיחוד משפחות ולרבות לצאצאיהם. 
תנאי לכל הסדר שלום עם הרשות הפלסטינית, במידה ויהיה כזה, בנוסף לוויתור על תביעת השיבה, יהיה שהרשות וכל מדינות ערב יכירו בכך שישראל היא מדינה יהודית שרשאית מכל סיבה שהיא שלא לאפשר לכל אדם מבחוץ שאינו יהודי לרבות עקב איחוד משפחות להגר אליה והדבר לא יהווה עילה לטענה כלשהי נגד ישראל מצד מדינות ערב והרשות הפלסטינית.
בכל משא ומתן תועלה הדרישה שישראל רשאית במידה ותמצא לנכון לבטל את האזרחות ולהוציא מישראל אל כל הפלסטינים שנכנסו אליה מקום המדינה וקיבלו אזרחות במסגרת הליך של איחוד משפחות. 
חוק איסור ביגמיה ופוליגמיה לכל אדם. 
הפרדה מוחלטת בחינוך היהודי והמוסלמי. 
הקמת אוניברסיטה בפיקוח המדינה בישוב ערבי בגליל וחיוב כל אזרחי המדינה להירשם לאוניברסיטה הקרובה לאזור מגוריהם. 
איסור מוחלט על כניסת פלסטינים לישראל.
במידה ויוחלט שיש להכניס פלסטיני מסוים לישראל- בדיקה קפדנית אחר יציאתו באותו היום – במידה ולא ייצא באותו היום לא יורשה להיכנס שוב לישראל לעולם לאחר שיימצא.
מניעה מפלסטינים בעלי תעודות זהות כגון תושבי מזרח ירושלים לשנות את מקום מגוריהם לתוך ישראל והחזרת אלו שנכנסו על משפחותיהם למקומם הקודם. 
ביטול האמור בפסק דין קעדאן באמצעות חקיקת יסוד.

שמירה על רוב יהודי באמצעות הגנה דמוגרפית באמצעות גדרות ביטחון שימנעו כניסה רגלית של שוהים בלתי חוקיים ומפגעים רגליים
המשך וסיום הקמתה של גדר ההפרדה הביטחונית באופן רציף לכל אורך קו התפר מהצפון עד ים המלח בין ריכוזי האוכלוסייה הישראלית לפלסטינית הרחקת גדר הביטחון שלאורך קו התפר רחוק ככל הניתן מהיישובים היהודיים חרף פסיקת בג"ץ של אהרון ברק אשר התערב בנושא ביטחוני מדיני באיצטלא משפטית עקב דעותיו. 
הקמת ועדות חקירה ממלכתיות למחדלי אי הקמת גדרות הביטחון לכל אורך קו התפר ובגבול ישראל מצרים, תוך קביעה מי לא הקים את גדרות הביטחון ומי עיכב את הקמתן. 
הקמת גדר ביטחון מזרחית רציפה שתגן מפני הגירת פלסטינים לבקעת הירדן.
הקמת גדר ביטחון דמוגרפית רציפה שתמנע כניסה חופשית והגירה של פלסטינים ממזרח ירושלים ומאום אלפחם טייבה טירה וסביבתם לישראל. 
הקמת הגנה אפקטיבית מסביב לגדר מול רצועת עזה למניעת חפירות.
הקמת גדר הביטחון עם לבנון על הגבול הנכון בכל מקום שהגדר נמצאת בתוך שטח ישראל. 

שמירה על רוב יהודי באמצעות רפורמה בשמירה על קרקעות המדינה
חוק יסוד: שמירה על קרקעות המדינה
חקיקת חוק יסוד: שמירה על קרקעות המדינה ובו תיקבע זכותה של ישראל לפנות כל פולש שפלש לקרקע בכל עת שהיא בעבר ולהרוס כל בניה בלתי חוקית שנבנתה אי פעם וזאת ללא כל מתן פיצוי לפולש ולבונה הבלתי חוקי. פעילות אכיפה רבתית בנגב ובשטחי סי להריסת בניה בלתי חוקית. כמו כן החוק יאסור על רכישת מקרקעין בישראל על ידי תושבי חוץ או הזרמת כסף מבחוץ לרכישת מקרקעין בישראל.
פיקוח מחמיר על חוקי התכנון והבניה

הקמת מועצה ארצית לפיקוח על הבנייה תוך סמכות מקבילה לפיקוח של הרשויות המקומיות.
הגדלת היחידה לאכיפה על הבניה והקמת זרוע הריסה גדולה בדרום להריסת כל המבנים הלא חוקיים בנגב 

שמירה קפדנית על קרקעות הלאום
הקמת ועדת חקירה ממלכתית שתקבע בדחיפות מהם כל המבנים בנגב ובשטחי סי שהוקמו באופן לא חוקי. 
ביטול מסקנות דו"ח גולדברג והקמת ועדה שתקבע כי אין ליתן כל פיצוי לפולש כלשהו לקרקעות המדינה.
מתן עדיפות לאומית וסילוק של כל הפולשים מכל קרקעות המדינה בפרט בנגב. 
הריסה של כל הבניה הבלתי חוקית בעיקר בנגב ובגליל. 
לצורך ביצוע הריסת כל הבניה הבלתי חוקית בישראל ומניעת בניה בלתי חוקית חדשה: הקמה מידית של מועצה ארצית לאכיפת והריסת כל הבניה הבלתי חוקית בישראל ולמתן רישיונות בניה והוצאת סמכויות הרישוי והפיקוח על הבניה מהוועדות המקומיות.
מכאן והלאה חיוב על בניה לגובה בכל המדינה של מעל ארבע קומות בלבד ומעלה. 

חלוקת קרקעות חינם לחיילים משוחררים לבניה נמוכה בכל רחבי הנגב, יהודה ושומרון בפרט בשטחי סי
בישראל קיים מירוץ נגד הזמן בשמירה על הקרקעות. כל שטח פנוי עלול להיתפס על ידי פולשים, ישראל לא מצליחה לשמור על השטחים הפתוחים בנגב וביהודה ושומרון. על כן תתבצע חלוקת קרקעות בחינם לחיילים משוחררים בכל רחבי הנגב ושטחי סי ביהודה ושומרון לבניית בית עם חצר גדולה. כל חייל שיקבל קרקע בחינם יתחייב לבנות בית בבניה נמוכה בתוך מספר שנים מיום קבלתו. במידה ולא יבנה בתוך 5 שנים מיום קבלת הקרקע תוחזר הקרקע לידי המדינה. ינתן פטור מלא מתשלומים למינהל ולרשויות המדינה בכל הנוגע לבניה. תיאסר בניה לגובה בשטחים הפתוחים מתוך כוונה לתפוס כמה שיותר מהר כמה שיותר קרקע לפני שיתפסו על ידי פולשים.

גידור כל השטחים הריקים בנגב ובשטחי סי למניעת כניסת פולשים

ישנם שטחים בשוליים של השטחים נמצאים הפולשים שעדיין חשופים להשתלטות של פלישות נוספות. יש צורך לגדר באופן מידי אתת השטחים האלה כדי למנוע התפרסות של הפולשים וזאת במקביל להוצאת פולשים מהשטחים שכבר נתפסו.

השתתפות המדינה במימון השמירה על חלקות חקלאיות בישראל

כדי לשמור על ההתיישבות והחקלאים מפני התנכלות של גנבים ופולשים למיניהם, המדינה תשתתף בעלויות גידור, והצבת אמצעי שמירה על שטחים חקלאיים בישראל ותחזוקת אמצעי השמירה.

רפורמה במגורים במדינה
חוק יסוד: ועדות קבלה ושכונות ויישובים קהילתיים
חקיקת חוק יסוד ועדות קבלה ושכונות ויישובים קהילתיים בכל גודל שיאפשר לבעלי דתות לגור כקהילות במושבים או שכונות או יישובים קהילתיים ששונים בדתם. 
חקיקת חוק המבטל את קריאות המואזין החיצוניות בערים מעורבות בהם מתחת לתשעים אחוז ערבים וביתר לפי החלטת הרשות המקומית. 

חוק יסוד איסור על מתן פיצוי בעת פעולות לוחמתיות 
יש לחוקק חוק יסוד איסור על מתן פיצוי בעת פעולות לוחמתיות ובו יקבע כי אין ישראל חייבת לפצות פלסטינים עקב פעילות לוחמה. 

הוספת סעיף לחוק יסוד: ישראל מדינת הלאום של העם היהודי 
יש להוסיף סעיף לחוק יסוד: ישראל מדינת הלאום של העם היהודי ובו ייקבע שחוק יסוד זה גובר על כל דבר חקיקה אחר לרבות על כל האמור בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ופסקת ההגבלה האמורה בו. 

חוק יסוד: שמירה על כספי המדינה בתרבות
חקיקה של חוק יסוד: שמירה על כספי המדינה בתרבות שימנע הקצאת כספים לסרטים שפוגעים בתדמיתם של חיילי צה"ל ובתדמיתה של מדינת ישראל.

רפורמה בתרבות באמנות וביצירה
חלוקת התקציב של הקולנוע באופן שונה ותמיכה בסרטים פרו ישראלים ולא בסרטים שפוגעים בתדמית המדינה וחיילי צה"ל ומשמיצים את ישראל ואת יחסה של ישראל כלפי העולם בכלל וכלפי הערבים בפרט. 
שינוי הקריטריונים במועצת הקולנוע ובקרנות הקולנוע הישראליות באופן שרק קרנות שיעמדו בקריטריונים האמורים לעיל יוכלו לקבל כספים.
ביטול התמיכה בכל קרנות הקולנוע הקיימות והקמת קרן קולנוע מרכזית אחת בשליטת שר התרבות. 
שינו שיטת הבחירה של הלקטורים בקרנות הציבוריות לתמיכה בסרטים לפי מפתח פוליטי ומינוי לקטורים לאחר שיתחייבו לאשר תמיכה בסרטים בנושאים מדיניים בעד מדינת ישראל בלבד. 
סרטים לא יקבלו כספים מהמדינה אלא לאחר שתכניהם יאושרו כמסייעים להסברה בעד מדינת ישראל על ידי צוות שיגובש על ידי משרד ראש הממשלה.
מתן סיוע ממשלתי לסרטים אשר תומכים בישראל בלבד ומסייעים להסברה בעד המדינה.
גיוס כל תקציב התרבות בישראל עבור הסברה למען ישראל והעם היהודי. 
הפסקה מוחלטת בהעברת כספים ממשלתיים למוסדות תרבות ומעבר לתמיכה בסרטים והצגות בלבד לפי תוכנם כאמור לעיל. 
כל מוסד תרבות יהווה בית לכל יוצר עצמאי שהוא שירצה לשכור את הבנין.
לא יהיה עוד מצב שיהיו יוצרים שכירים של מוסדות התרבות ומנגד יוצרים שנשארים בחוץ. יהיה שיוויון באפשרויות היצירה.
איסור מימון ממדינות ותושבי חוץ לעמותות ישראליות שעוסקות בנושאים מדיניים שפועלות כנגד ישראל וחיילי צה"ל ופוגעות בביטחון המדינה. 

רפורמה בטלוויזיה וברדיו
פתיחת שוק הטלוויזיה המסחרית לתחרות וחלוקת רישיונות לערוצי טלוויזיה מסחריים חדשים עם פרסומות רבים ככל שיתבקשו ללא הגבלת מספר כגון בדרך מעבר לשידורי טלוויזיה חופשיים דרך האינטרנט בחינם לכל האוכלוסייה או בדרך של הוספת ערוצים ללא תשלום ללא הגבלה לדיטיטי או בכל דרך אחרת שתאפשר צפייה בכל הערוצים שיהיו בחינם. 
מתן אפשרות לטלוויזיה חינם לכל המבקש לשדר ומתן אישור לפרסומות לכל ערוצי הטלוויזיה באופן חופשי תוך פיקוח על תכני הפרסומות.
לא יאושר שידור באוויר לאדם שמשדר תכנים נגד המדינה. 
ביטול חובת הפקות המקור והעברת הכספים של הפקות המקור להסברה לרבות להפצת סרטים בעד ישראל בעולם. 
ביטול הדרישה לתשלום ערבות בנקאית לצורך פתיחת ערוץ טלוויזיה. 
ביטול רכישת עיתונים בתשלום על ידי רשויות הצבא. 
ביטול הקצאת תקציב מתקציב המדינה לטלוויזיה ממלכתית למעט לשמירה על הערוץ כערוץ הודעות למקרי חירום.
ביטול חיוב בחקיקות השונות בפרסומים של הודעות ממלכתיות מטעם המדינה בעיתונים ומעבר לחיוב המדינה בפרסומים באינטרנט בלבד באתר ממשלתי שיוקצה לצורך כך דבר שגם יחסוך כספים רבים לתקציב המדינה (כגון צווי ירושה וקיום צוואה, הודעות תכנון ובניה וכולי). 
חיוב הכבלים והלוויין לאפשר גביית תשלום מהשכרת ערוצים בודדים בלבד ללא תשלום חבילת בסיס.
מתן אפשרות לפרסומות בכבלים ובלוויין.
חלוקת רישיונות לערוצי רדיו, לכל דורש ככל שניתן.
הגבלת תוכניות הסאטירה בערוצי הטלויזיה תוך איסור לצחוק על אדם ללא הסכמתו מראש ושלילת זיכיון ורישיון מערוצים אשר ישימו ללעג אישי ציבור. 
איסור על צילום או הסרטה של כוחותינו, דבר שעלול להוות סיכון מוחשי לחיילי צה"ל. 
סילוק כתבים זרים אשר מדווחים בצורה בלתי מאוזנת מאירועי ההתרחשות עד לסילוקם מישראל.
פיקוח על כל התכנים ושלילת רישיון מעיתונאים ישראלים או מגופי שידור אשר משמיצים את מדיניות ישראל כלפי הערבים או מצלמים את כוחות צה"ל ללא אישור מראש.
קנס גבוה או מעצר לכל אדם שיצלם את חיילי צה"ל או ציוד צה"לי ללא אישור מראש על כל צילום וצילום והחרמת חומר הצילום וציוד הצילום. 

רפורמה בהסברה והגנה על ישראל ממשמיצים ומסיתים
הצפת האינטרנט באתרי הסברה וחדשות יומיות בכל השפות בעד ישראל וכנגד התוקפנות הפלסטינית. 
הצפת היוטיוב בסרטוני הסברה וחדשות יומיות בכל השפות בעד ישראל תוך הצגת התוקפנות הפלסטינית. 
הצפת הפייסבוק בהסברה בעד ישראל והצגת התוקפנות הפלסטינית. 
שיתוף אזרחי ישראל בהסברה והענקת פרסים לכל אזרח שמעלה סרטון באינטרנט בעד ישראל ושהפיץ אותו בתפוצה שתיקבע מראש.
הקמת אתר אינטרנט בשפות שונות שיסכם ויפרט את כל אירועי התוקפנות שבוצעו על ידי ערבים כלפי יהודים וישראלים אי פעם. 
הקמת קבוצות הפגנות בעד ישראל בכל עיר ברחבי העולם, שיפגינו עם שלטים הסברתיים באופן תקשורתי בעד ישראל מול כל הפגנה שמתקיימת כנגד ישראל. 
ענישה חמורה פלילית ואזרחית כספית לישראלים אשר משמיצים את מדיניות ישראל כלפי הערבים בארץ ובעולם. 
איסור על צלמים אשר מצלמים באופן חד צדדי כנגד חיילי צה"ל מלהיכנס לאזורים בהם פלסטינים מתפרעים, כליאת, החרמת מצלמותיהם והשמדת חומר הצילום אם הם עושים כך.
הסרת חסינותם של חברי כנסת אשר משמיצים את יחסה של ישראל לערבים, סילוקם מהכנסת והעמדתם לדין. 
מחיקת הדרישה המצמצמת – לאפשרות ממשית, בסעיף החוק הסתה לאלימות ולטרור. 
קנס כספי של 50 אלף ש"ח לכל ישראלי שמביע תמיכה בבידיאס ובחרם על ישראל
מתן סמכות לשר הפנים לסגור עמותות שמשמיצות את ישראל וחיילי צה"ל.
גירוש אזרחים זרים שמשמיצים את ישראל וחיילי צה"ל. 

הגנה על תושבים יהודיים בערים המעורבות,  צוי הרחקה מהעיר ומערים מעורבות לכל החיים לערבים שהשתתפו או ישתתפו בפרעות ואירועים אלימים כנגד יהודים ובכלל לכל ערבי שמשתתף באלימות כנגד יהודים, ביטול אזרחותם ותושבותם ומתן מעמד זמני עד לגירושם.  

מניעת שואה גרעינית
מתקפה על כל מתקני הגרעין באיראן טרם הגעת איראן לפצצה גרעינית, רצוי על ידי ארצות הברית ואם לא- על ידי ישראל. 
במידה והאיראנים יגיבו במתקפת טילים להגיב במתקפת טילים גדולה פי עשר תוך ביצוע הרס שיטתי של איראן ותשתיותיה. 

הגנה מטילים
הכנת העורף, הקמת מקלטים המוניים כימיים, ביולוגיים, אטומים לעורף בכל רחבי ישראל.
הגדלה דרסטית של מספר הטילים נגד טילים מכל הסוגים. 
הגדלה דרסטית של מספר הטילים ארוכי הטווח של ישראל. 
חלוקת ערכות מגן לכל האוכלוסייה למעט למוסלמית. 
חובת התקנת מזגן, מקלחון ושירותים בסיוע המדינה בכל מקלט ציבורי. 

הקפדה על ריבונות המדינה
אפס הבלגה על ירי טילים לעבר ישראל. 
כל אזור ממנו יורים טילים ישוטח. 
אזור ממנו יורים טילים על אזור מגורים- לירות טילים בחזרה למקורות הירי בירי לא מדויק לאותו אזור גם אם הוא אזור מגורים. 
אפס הבלגה על חטיפות חיילים או אזרחים מישראל. 
כנגד חטיפת ישראלי – חקיקת חוק יסוד המאפשר חטיפת 1000 תושבים מהאזור אליו נחטף הישראלי – לכלא ישראלי, ללא כל מתן מידע אודותיהם עד לשחרור הישראלי. 
תפיסת שטחים באזורים הנוגעים לאזור אליו נחטף הישראלי. 
גביית מחיר צבאי מהשולטים באזור החוטף. 

סיוע לחיילי צה"ל ולנפגעי טרור והנצחה
תשלום פיצויים מוגדלים לכל נפגעי המלחמות והטרור. 
הקמת מרכז הנצחה ארצי גדול אישי אחד בירושלים לכל נפגעי הטרור ולכל הרוגי המחתרות לצד מרכז ההנצחה הארצי לנפגעי המלחמות. 
הקמת מרכז הנצחה ארצי אחד בלבד בירושלים לכל מנהיגי ישראל בעבר וביטול המבנים הממשלתיים הנפרדים למנהיגי ישראל הקודמים. 
הפסקת התמיכה הכספית הנפרדת לכל מבנה של איש ציבור לשעבר.
הקמת אתר אינטרנט שבו ירוכזו פרטים על כל הרוגי צה"ל ונפגעי הטרור. 
מתן סיוע כספי מוגדל לכל חייל צה"ל תוך מתן עדיפות לחיילים קרביים. 
חלוקת קרקעות חינם בנגב, בגליל וביהודה ושומרון לבניית בית לכל חייל קרבי משוחרר. 
מתן אפשרות לכל חייל משוחרר לבנות בניה חד קומתית בכל השטחים הריקים ביהודה ושומרון לתפיסת כל הקרקעות הריקות לפני שייתפסו על ידי בניה פלסטינית בתנאי שתבוצע הבניה במלואה בתוך שלוש שנים. כל שטח שלא התבצעה בו בניה יבוטל המענק והשטח יינתן לחייל משוחרר אחר לביצוע הבניה.
מתן דיור חינם לחיילים קרביים לתקופת הלימודים במוסדות האקדמיים במגורים שיוקמו לצורך כך על ידי המדינה ליד כל מוסד אקדמי. 
מתן עדיפות בתמיכה ממשלתית לחיילים קרביים משוחררים. 
הקמת מגן דוד ענק הגדול בעולם בחוף במרכז אשר יראה ממטוס מלמעלה ויהווה אתר תיירותי עולמי וניתן יהיה להגיע למעלה ובתחתיתו יהיו חקוקים שמות כל היהודים ואזרחי ישראל שנרצחו בשואה בטרור ובמלחמות ישראל. 

ביטחון פנים
החמרת כל הענישה הפלילית בכל התחומים, סמים אלימות, אונס, הריגה, רצח ועוד. 
תיקון לחוק העונשין שיאשר למשטרה לחקור מיוזמתה ללא צורך בקבלת תלונה. 
ביטול הגנת שכרות ומחלת נפש. 
חקיקת חוק שתאסור על הפרקליטות לעשות עסקת טיעון עם מבצע מעשה אלימות שמעשיו תועדו בוידאו ועל הפרקליטות יהא לדרוש את מלוא חומרת העבירה. 
הקמת אזור מאובטח סטרילי קבוע שרק בו יתארחו מנהיגי העולם.
חסינות אוטומטית לראש ממשלה ואיסור על הפרקליטות להעמיד לדין ראש ממשלה בזמן ביצוע תפקידו אלא אם הכנסת תסיר את חסינותו. 

גיוס
גיוס כל האזרחים לצבא כולל הקמת אוגדות מיוחדות לחרדים. 
הקמת בסיסים מיוחדים לחרדים וחרדיות בנפרד ובהם בתי כנסת באופן שיוכלו לשלב שירות צבאי עם לימודי תורה. 
גיוס כל הערבים לשירות אזרחי לאומי חובה בבתי חולים מרפאות ועוד. 
הוצאת כל העובדים הזרים מישראל לרבות מסיעוד וחקלאות והצבת כל אנשי השירות הלאומי מכל הדתות במקום עובדים זרים בכל הענפים. 
כל מי שלא יתגייס לצבא או לשירות לאומי מכל סיבה שהיא למעט רפואית, לא יהיה זכאי להטבות כלשהן מהמדינה. 

רפורמה באיכות הסביבה
ים המלח 
הפסקה מוחלטת של אידוי הים. 
סגירת כל המפעלים שמייבשים חלקים מים המלח. 
הכרזה על כל אזור ים המלח כאזור תיירות בלבד. 
הטיית מי שיטפונות לים המלח. 
ביטול יישום פרויקט תעלת הימים. 
הפסקה מוחלטת של שאיבות בכנרת ולאחר שתתמלא פתיחת זרימת המים לים המלח. 
נחלים 
ניקוי כל הנחלים בישראל. 
ביטול כל מקורות הזיהום בנחלים וענישה קשה על כל מזהם. 
כנרת 
הפסקה מוחלטת של שאיבת מים מהכנרת עד למילויה מחדש. 
ים סוף 
ביטול מוחלט של הדיג במפרץ אילת. 
מניעת זיהום בים המלח, כנרת, נחלים והים התיכון. 
איסור מוחלט על הזרמת שפכים וביוב מכל סיבה שהיא. 
סגירת כל העסקים המזהמים והמזרימים ביוב. 
ענישה חמורה על המזהמים. 
מפרץ חיפה 
סילוק מפעלים ובהם חומרים מסוכנים ממפרץ חיפה. 
המוביל הארצי 
סגירת כל הצינור הפתוח לצינור סגור.
מכוני טיהור 
הקמת מכוני טיהור לכל הרשויות. 
הקמת מאגרי שפכים וצינורות גיבוי אליהם יוזרמו שפכים במידה ויתפוצצו צינורות הביוב או תהא בהם תקלה. 

אנטנות 
סילוק כל אנטנות תקשורת כלשהן ממרחק קרוב למקומות מגורים או עבודה. 

שדה תעופה 
העברת השפד"ן מראשון לציון לגבול עם עזה במידה ואפשרי.
העברת שדה התעופה הלאומי של ישראל לאזור צמוד לים התיכון כך לא יהיה רעש של מטוסים שנכנסים או יוצאים מישראל וכך תמנע סכנת התרסקות על בתים. 

רפורמה בהגנה על בעלי חיים 
איסור מוחלט על ניסויים בבעלי חיים. 
איסור על הנעת סוסים רתומים לעגלות. 
מעקב אחרי התנהגותם של בעלי סוסים לסוסים. 
החמרת הענישה כלפי מתעללים בבעלי חיים. 
ביטול כלובי הסוללה לתרנגולות. 
איסור על חקלאים לירות על ציפורים או לכידתם, עידוד חקלאים לגידולים בחממות ולא בשטחים פתוחים ופיצוי לחקלאים בגין נזקי ציפורים. 
הסברה תזונתית נכונה בבתי הספר.

יבשה 
מחזור כל מה שניתן לרבות בקבוקים גדולים, עיתונים. 
חובת פיקדון על מוכרי טונרים למדפסות למתן החזר כספי על טונרים למדפסות.
חובת פיקדון על כל סוגי בקבוקי הפלסטיק והשתייה בכל הגדלים.
איסור על מכירת שקיות בחנויות. 

שמירה על כמות המים בישראל 
הורדת מיסוי ומע"מ על מים מינרלים מיובאים מחו"ל באופן שיהיו יותר זולים ממים מינרלים מישראל כך אזרחי ישראל ישתו יותר מים מחו"ל וישמרו לישראל מאגרי המים המינרלים לזמן רב יותר. 
חיוב כל רשות מקומית לבנות ברכת אגירת מים גדולה אחת לפחות בתחומה שבתחילה תספק את צרכיה עד שתיגמר. 

רפורמה בחינוך
ביטול כל מבחני הבגרות למעט בלשון ואנגלית. 
לימודים מעשיים למקצועות פרקטיים לפרנסה.
ביטול הפסיכומטרי. 
פתיחת שערי האוניברסיטאות והמכללות לכולם ללא מבחני סף, למעט מעבר שני מבחני הבגרות הבסיסיים.
המשך הלימודים לשנה ב' באוניברסיטה יתבצע באם האדם יעבור את מבחני שנה ראשונה וכך הלאה. 
הפחתה בשכר הלימוד באוניברסיטאות לסטודנטים ככל שניתן תוך הקטנת משכורות גדולות לבכירי הסגל האקדמי. 
הכפלת מקומות לימוד באוניברסיטאות ככל שיש צורך ועד כדי ייתור קיומן של מכללות או לחילופין הפחתה ניכרת בדמי הלימוד במכללות בהתאמה לדמי הלימוד באוניברסיטאות. 
הכפלת מספר יחידות הדיור במעונות לסטודנטים. 

רפורמה בבריאות
עידוד חקלאות אורגנית על פני חקלאות עם ריסוס
חקיקת חוק חובת סימון למוצרים בהם צבעי מאכל מסוכנים, חומרים משמרים מסוכנים ושמן דקלים.
תרופות מסובסדות ללא הגבלה לכולם. 
הכנסת כל התרופות שצריך לסל התרופות בלי חריגים. 
איסור על פרסום מזון לא בריאותי.
סילוק כל האסבסט מגני ילדים ובתי ספר. 
הגדלה ניכרת במספר הסטודנטים לרפואה. 
איסור על עובדי רפואה כלשהם לעבוד יותר מתשע שעות ביום. 
ביטול המשמרות הכפולות היומיות לעובדי רפואה.
חיוב לרשום על מוצרים שעברו הנדסה גנטית שהם כאלו. 
חיוב לרשום על מוצרים עתירי שומן רווי שהם מסוכנים לבריאות. 
חוק תמריצים לגידולים אורגניים ללא ריסוס.
הגדלת מספר הלומדים בבתי הספר לרפואה.

כלכלה ורווחה
הורדת סכומי חיובי הארנונה, מים, חשמל. הקצאת רווחי הגז לתמיכה ברשויות כנגד הורדת הארנונה.
הורדת מחירי הדיור.
פינוי מקומות תעסוקה על ידי סילוק מישראל של כל השוהים הבלתי חוקיים, המסתננים והעובדים הזרים. 
הפחתה ניכרת בשכר הבכירים במגזר הציבורי.
הורדת מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי וקופת חולים לעצמאי יחיד ככל שניתן. 
ביטול כל קצבאות הילדים למי שמרוויח מעל השכר הממוצע במשק. 
בדיקת אפשרות הפחתה ניכרת בארנונה מדרגי לפי שכר עבודה. 
למי שאין פנסיה, העלאת קצבות הזקנה מדרגי לפי תשלומים ששולמו במהלך החיים. 
למי שיש פנסיה, הפחתה בקצבת הזקנה באופן מדרגי לפי גובה הפנסיה. 
הגברת הסיוע לילדי משפחות מצוקה. 
שיפוץ חינם בחדרים של ילדי משפחות במצוקה. 
קייטנות חינם בחופשים לילדים ממשפחות מצוקה. 
חוגים חינם לילדים ממשפחות מצוקה. 
הגדלת הסיוע הכספי לנכים שאינם מסוגלים לעבוד מכל סיבה שהיא. 
הקפדה על מתן סיוע חומרי לילדי משפחה שאב ואו אם הבית שבה נהרגו מכל סיבה שהיא. 
ביטול כל המונופולים והגברת התחרות בכל המשק. 
ביטול הריכוזיות במשק. 
הורדת המע"מ. 
הצבת יועץ עסקי בכל לשכת תעסוקה. 
הורדת שכר מנהלים ומנכ"לים ברשויות המקומיות. 
מתן קצבה למובטלים שלא נמצאת להם עבודה. 

רפורמה בממשל
חקיקת חוק יסוד שיחייב כל חבר מפלגה להיחשב כמצביע בבחירות הראשיות לאותה מפלגה. 
הגבלת הוצאות עיריות ביום העצמאות ובכלל לתרבות חיצונית.

עבודה
חקיקה שאוסרת על ביצוע עבודות בשמש אלא בעבודות מותרות כגון של חקלאים בשעות מוגבלות ביום שמשי כגון איסור על להעביד בשמש מאבטחים מחוץ לבנק או עובדים בתחנות דלק שם יהא חיוב לבנות גג שיכסה את כל השמש שמעליהם. 
בחקלאות היתר לעבוד בשמש רק בשעות מוגבלות שייקבעו מראש בוקר ואחר הצהריים ולא בשעות הצהריים החמות.
הארכת חופשת לידה בחודש נוסף.

צבא 
הגדלה ניכרת בחייל הרחפנים